Inleiding

Interstream Barging BV en diens groepsmaatschappijen (hierna: Interstream Barging) wil voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG). Daarnaast vinden wij het belangrijk om jou als sollicitant informatie te geven over:

 • de persoonsgegevens die wij van je verwerken;
 • de manier waarop wij dat doen;
 • de verstrekking van gegevens aan anderen binnen of buiten Europa;
 • hoe lang wij je gegevens bewaren;
 • hoe wij deze gegevens beveiligen.

Daarnaast willen wij je via deze privacyverklaring informeren over jouw rechten. Tot slot willen wij je laten weten bij wie je terecht kunt met vragen, verzoeken of klachten. Wij vragen je deze informatie goed door te lezen.

Een persoonsgegeven is elke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voor jou betekent dit dat die informatie direct over jou gaat of deze informatie naar jou te herleiden is. Dit kan bijvoorbeeld over jouw naam, geboortedatum en adres gaan, maar bijvoorbeeld ook je opleiding is een persoonsgegeven.

Het verwerken van persoonsgegevens betreft alle handelingen die wij kunnen uitvoeren met jouw persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. Dit is dus een heel ruim begrip.

Handelingen die er in ieder geval onder vallen, zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Gronden waarop wij volgens de wet jouw gegevens mogen verwerken

Wij verwerken jouw gegevens om een of meerdere van de volgende redenen. Deze zijn in de wet genoemd:

 • de gegevens zijn nodig om te kunnen beslissen of wij een arbeidsovereenkomst met jou willen aangaan;
 • de gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de arbeidsovereenkomst;
 • wij hebben jouw duidelijke en ondubbelzinnige toestemming voor bepaalde handelingen.

Verplichting om gegevens te verstrekken

Je bent verplicht ons de gevraagde gegevens te verstrekken als het voor ons nodig is die gegevens te verwerken om bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst aan te kunnen gaan, deze uit te voeren en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je kunt ook denken aan gegevens die nodig zijn om jou aan te kunnen melden voor een pensioenregeling, collectieve verzekering of leaseregeling. Je kunt in die gevallen niet weigeren om de gegevens te verstrekken. Doe je dat wel, dan kan dat betekenen dat wij jou niet in dienst kunnen nemen of dat je geen gebruik kunt maken van bepaalde voorzieningen.

De gegevens die wij van je verwerken

Wij verwerken alleen de volgende gegevens van je:

 • je naam, voornamen, voorletters, eventuele titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben om met jou te kunnen communiceren, zoals jouw e-mailadres;
 • gegevens als bedoeld onder het eerste bolletje, van de ouders, voogden of verzorgers van jou als je minderjarig bent;
 • gegevens over gevolgde en nog te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 • gegevens over de functie waarnaar je solliciteert;
 • gegevens betreffende de aard en inhoud van jouw huidige baan, en gegevens over de beëindiging van die huidige baan;
 • gegevens over de aard en inhoud van de vorige banen die je hebt gehad en over de beëindiging van die banen;
 • andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door jou zijn verstrekt of die jou bekend zijn;
 • andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering of toepassing van een wet.

De verwerking van bovenstaande gegevens gebeurt alleen voor de beoordeling van jouw geschiktheid voor een functie die beschikbaar is of kan komen.

Het bewaren van jouw persoonsgegevens

Bij het bewaren van persoonsgegevens is ons uitgangspunt dat wij gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerkt hebben. Voor zover die er zijn nemen wij de wettelijke bewaartermijn in acht van vier weken na beëindigen van de selectieprocedure of komen wij met jou schriftelijk een afwijkende periode overeen. Dat laatste geldt bijvoorbeeld wanneer je na afloop van de selectieprocedure in dienst treedt bij Interstream Barging. In dat geval treedt de “Privacy verklaring medewerkers” in werking, waarin een andere bewaartermijn is vermeld.

Jouw rechten

In het privacy statement op de homepage van onze website is omschreven wat op grond van de AVG je rechten zijn voor wat betreft inzage, wijziging of verwijdering van je gegevens.

Contact

Met vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van je  persoonsgegevens kun je een mail sturen aan avg@interstreambarging.com of Interstream Barging, t.a.v. afdeling HR, Postbus 58, 4930 AB  Geertruienberg.

Datum en aanpassing van de privacyverklaring

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Op onze website staat steeds de meest actuele versie.

Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Deze privacyverklaring is van 25 mei 2018, versie 1.0.